ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   

مشاهده کمیته علمی
اعضای هیات اجرایی همایش :
دکتر محمد کوشافر رئیس همایش
دکتر محسن عشوریان دبیر کنفرانس
دکتر امیر حسین زائری دبیر اجرایی
دکتر حسین امامی دبیر علمی
دکتر علیرضا نوروزی مسئول کمیته داوری
دکتر فرهاد عظیمی فر دبیر علمی همایش مکانیک
مهندس ذبیح الله سلطانی دهنوی دبیر ارتباط با صنعت
مهندس مهران قاضی عسگر دبیر انفورماتیک