ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
 

مشاهده کمیته علمی
اعضای هیات اجرایی همایش :
دکتر محمد کوشافر رئیس همایش
دکتر فرهاد مصری نژاد دبیر کنفرانس
دکتر حسین امامی دبیر علمی همایش برق
دکتر علیرضا نوروزی دبیر علمی همایش کامپیوتر
مهندس رضا انتشاری دبیر ارتباط با صنعت
دکتر محسن عشوریان دبیر انتشارات
دکتر فرهاد عظیمی فر دبیر علمی همایش مکانیک