ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   

مشاهده کمیته علمی
اعضای هیات اجرایی همایش :
دکتر محمد کوشافر رئیس همایش
دکتر محسن عشوریان دبیر کنفرانس
دکتر صدیقه غفرانی دبیر علمی
دکتر حسین امامی مسئول کمیته داوری
دکتر علیرضا نوروزی مسئول کمیته سنجش و نظارت
دکتر فرهاد عظیمی فر مسئول امور کارگاه ها
دکتر فرهاد مصری نژاد مسئول هماهنگ کننده
دکتر امیر حسین زائری دبیر کمیته ارتباط با صنعت
مهندس ذبیح الله سلطانی دهنوی مسئول نمایشگاه
مهندس مهران قاضی عسگر دبیر انفورماتیک
بهزاد آقابابایی مسئول دبیرخانه